1.1ความหมาย และประเภทของซอฟต์แวร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     1.    ตัวชี้วัด
                ง 3.1     ม.2/4  ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

      2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

          1)  อธิบายความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์ได้

             2)  จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

 3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง
–   ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์

ขั้นตอนการสอน

ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ
1.  ครูนำสนทนาเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้อยู่ทั่วไปสามารถทำงานได้อย่างไร
2.  ครูนำผลงานต่างๆ เช่น รายงานที่พิมพ์จากโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึ่งมีการสร้างตารางจากโปรแกรม

ไมโครซอฟต์เอกซ์เซล หรืองานนำเสนอที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ มาให้นักเรียน
พิจารณา แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่า ผลงานดังกล่าวสร้างขึ้นจากโปรแกรมใด

ms_office

                                                                                                 ที่มาของรูป :   https://www.office.com/
3.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

ขั้นที่ 2   สำรวจค้นหา
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถคือ เก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้จากหนังสือเรียนตามประเด็น     ต่อไปนี้

        1) ความหมายและความสำคัญของซอฟต์แวร์
        2)  ประเภทของซอฟต์แวร์

คลิกเมาส์เพื่อศึกษาบทเรียนข้างล่างนี้

++คลิกที่นี่..เพื่อเลือกศึกษาเต็มหน้าจอครับ++

click-here

 2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบตามประเด็นต่อไปนี้
–   ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่อะไรในคอมพิวเตอร์
–   ซอฟต์แวร์ที่นักเรียนเคยใช้งานหรือนักเรียนรู้จัก มีอะไรบ้าง 

–   ซอฟต์แวร์มีความสำคัญอย่างไร

ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้
1.  สมาชิกแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้ศึกษา และอภิปรายแลกเปลี่ยนคำตอบตามประเด็นที่ครูถามข้างต้น จนสรุปคำตอบตามมติของกลุ่ม
2. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มอธิบายคำตอบตามประเด็นที่กำหนด      หน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่   

ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ 
1.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความหมายและความ สำคัญของซอฟต์แวร์ และประเภทของซอฟต์แวร์
2.  นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ซอฟต์แวร์ เสร็จแล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน
3.  นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *