ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

kapook_43044

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

        ในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามที่เราต้องการนั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องรู้ว่าให้โปรแกรมทำอะไร  มีข้อมูลอะไรที่ต้องให้กับโปรแกรมบ้าง  และต้องการอะไรจากโปรแกรม รวมทั้งรูปแบบการแสดงผล มีขั้นตอนหลัก  5 ขั้นตอน  ดังนี้

          ตัวอย่างโจทย์   จงเขียนโปรแกรมรบค่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนและหาผลบวกเลขทั้งสอง

1. วิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
        ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องวิเคราะห์ปัญหาให้ออกว่าจะต้องการทำการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอะไร เพราะหากวิเคราะห์หรือมองปัญหาผิดแล้ว จะทำให้เขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ออกมาผิดไปจากสิ่งที่ต้องการ จากโจทย์ที่กำหนด  สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ 2 ส่วนคือ

            –  รับข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม  2 ตัว เข้ามาโปรแกรม

          วิเคราะห์    กำหนดให้    x   เก็บเลขจำนวนเต็มที่ 1

                        กำหนดให้   y   เก็บเลขจำนวนเต็มที่ 2 

                 –  เลขจำนวนเต็มที่ 1 + เลขจำนวนเต็มที่ 2  มีค่าเท่ากับเท่าไร

วิเคราะห์   กำหนดให้ sum เก็บค่าผลบวกของเลขจำนวนเต็มทั้ง 2 จำนวน  คือ  sum = x + y

 2. การวางแผนและออกแบบ (Planning & Design)
         การนำปัญหาที่ได้วิเคราะห์จากขั้นตอนที่ 1 มาวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนว่าจะเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอะไร เรียกว่า  อัลกอริทึม(Algorithm) ซึ่งอัลกอริทึม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

          2.1  ซูโดโค้ด (Fseudo Code) คือ การเขียนอัลกอริทึมโดยใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายง่ายๆ สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้โดยทันที จากโจทย์สามารถเขียนซูโดโค้ด ได้ดังนี้

  START

            READ   X

            READ   Y

           COMPUTE    SUM= X+Y

           PRINT  SUM

           STOP

          2.2   การเขียนผังงาน (Flowchart) คือ การเขียนอัลกอริทึมโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ จากโจทย์สามารถเขียนผังงาน ได้ดังนี้

pic1

  3. เขียนโปรแกรม (coding) 

       จากการนำอัลกอริทึมจากขั้นตอนที่ 2 มาเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์(syntax) ของภาษาซี จากโจทย์มาเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ดังนี้

pic2

4. ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม

        หลังจากเขียนโปรแกรมะต้องทำการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียนขึ้น เพื่อหาจุดผิดพลาดของโปรแกรมว่ามีหรือไม่  และตรวจสอบจนกว่าจะไพบที่ผิดอีก  จุดผิดพลาดของโปรแกรมเรียกว่า บัก(Bug) ส่วนการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องเรียกว่า ดีบัก(Debug)

จากโจทย์สามารถทดสอบโปรแกรม ได้ดังนี้

pic3

5. การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

        เมื่อโปรแกรมผ่านการทดสอบให้ผลลัพธ์การทำงานถูกต้องแล้ว จะต้องเอกสารคู่มือประกอบการใช้โปรแกรม  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น  ชื่อโปรแกรม  ตัวแปรที่ใช้รับข้อมูล  การพิมพ์ผลลัพธ์โปรแกรม เป็นต้น

จากโจทย์สามารถจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม ได้ดังนี้

ชื่อโปรแกรม          หาค่าผลบวกของเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน
ตัวแปรที่ใช้           x เก็บค่าจำนวนเต็มที่ 1
                                y เก็บค่าจำนวนเต็มที่ 2
                                sum เก็บค่าผลบวกของตัวเลขจำนวนเต็มทั้ง2 จำนวน
ชนิดของข้อมูล    x,y,sum  เป็นข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็ม(integer)
วิธีการแก้ปัญหา    ใช้สมการ  sum=x+y