การเขียนผังงานโปรแกรม

kapook_42279

การเขียนผังงานโปรแกรม

          คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เพื่อแสดงลำดับการควบคุมการทำงาน  โดยใช้สัญลักษณ์ที่กำหนดความหมายใช้งานเป็นมาตรฐาน เชื่อมโยงการทำงานด้วยลูกศรเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในแต่ละขั้นตอน

          สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการเขียนผังงานโปรแกรมเป็นส่วนใหญ่  มีดังนี้

pic4

การออกแบบผังงาน (Flowchart) จะมี 3 แบบ ดังนี้ 
1.  แบบเรียงลำดับ จะเป็นลักษณะการทำงานที่เรียงกันไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการวนซ้ำ ดังรูป 
 

                    pic5                          

2. แบบทางเลือก  จะเป็นลักษณะการทำงานที่มีทางเลือก พบในเรื่องคำสั่งเงื่อนไข เช่น คำสั่ง if…else ดังรูป 

                                                                                                      
pic6

3.แบบการทำงานซ้ำ  จะเป็นลักษณะการทำงานที่วนการทำงานแบบเดิม จนครบตามจำนวนที่ต้องการ ซึ้งจะพบในเรื่องคำสั่ง วนลูป เช่น คำสั่ง do….while    ดังรูป

pic7

หลักในการเขียนผังงาน
        ข้อแนะนำในการเขียนผังงานเพื่อให้ผู้อ่านระบบงาน  ใช้ศึกษา  ตรวจสอบลำดับการทำงานได้ง่าย  ไม่สับสน มีแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้

          1.  ทิศทางการทำงานต้องเรียงลำดับตามขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์ไว้
          2.  ใช้ชื่อหน่วยความจำ  เช่น  ตัวแปร  ให้ตรงกับขั้นตอนที่ได้วิเคราะห์ไว้
          3.  ลูกศรกำกับทิศทางใช้หัวลูกศรตรงปลายทางเท่านั้น
          4.  เส้นทางการทำงานห้ามมีจุดตัดการทำงาน
          5.  ต้องไม่มีลูกศรลอยๆ โดยไม่มีการต่อจุดการทำงานใดๆ
          6.  ใช้สัญลักษณ์ให้ตรงกับความหมายใช้งาน
          7.  หากมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้เขียนไว้ด้านขวาของสัญลักษณ์นั้น

ประโยชน์ของผังงาน
      การเขียนผังงานโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์  ดังนี้

          1. ทำให้มองเห็นรุปแบบของงานได้ทั้งหมด  โดยใช้เวลาไม่มาก
          2. การเขียนผังงานเป็นสากล  สามารถนำไปเขียนคำสั่งได้ทุกภาษา
          3. สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว

 

ตัวอย่างที่ 1  จงเขียนผังาน(Flowchart) แสดงขั้นตอนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

 1. การวิเคราะห์ปัญหา
  1.1  ปัญหา  คือ  ต้องการคำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากสูตร
         

                            พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า  = กว้าง x  ยาว

          1.2  ตัวแปรที่ใช้ คือ

                   x      ใช้เก็บความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

                   y      ใช้เก็บความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

                   Area  ใช้เก็บพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

          1.3  ข้อมูลนำเข้า คือ ค่าของ x, y, Area

          1.4   ผลลัพธ์ คือ  คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากสูตร

                      Area = x * y

 1. ขั้นตอนการทำงาน
   2.1.  รับข้อมูล x, y, Area เข้ามาในโปรแกรม

  2.2  คำนวณหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จากสูตร
                    Area = x * y

   2.3  แสดงผลการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 2. ขั้นตอนการเขียนผังงาน(Flowchart)

pic1