คำสั่งแสดงผลข้อมูลและรับข้อมูล

kapook_42844

คำสั่งแสดงผลข้อมูลและรับข้อมูล

  1. คำสั่ง printf

          คำสั่ง printf() มีชื่อเต็มว่า  printf format เป็นฟังก์ชันที่ใช้พิมพ์ข้อความต่าง    ๆ ออกทางจอภาพ โดยมีรูปแบคำสั่ง ดังนี้
          

format

     ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลออกทางหน้าจอ  โดยข้อมูลนี้ต้องเขียนไว้ในเครื่องหมาย ”  ”  ข้อมูลที่สามารถแสดงผลได้มีอยู่ 2 ประเภท คือ  ข้อความธรรมดา  และค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร  ซึ่งถ้าเป็นค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรต้องใส่รหัสควบคุมการพิมพ์ให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปร

variable

     ตัวแปรหรือนิพจน์ที่ต้องการนำค่าไปแสดงผลให้ตรงกับรหัสควบคุมการแสดงผลที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง  การใช้คำสั่ง printf  แสดงผลข้อความธรรมดาออกทางหน้าจอ ดังนี้

 

printf(“Hello “); แสดงข้อความ Hello ออกทางจอภาพ
printf(“COMPUTER”); แสดงข้อความ COMPUTER   ออกทางจอภาพ


   รหัสควบคุมการพิมพ์   เป็นตัวบอกให้แสดงรูแปบบของตัวแปร โดยมีเครื่องหมาย %

 

อักขระควบคุมการพิมพ์

ความหมาย

%d

ให้แสดงค่าตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม

%f

ให้แสดงค่าตัวแปรชนิดจำนวนทศนิยม

%c

ให้แสดงตัวอักขระตัวเดียว(char)

%s

ให้แสดงตัวอักษร(string) หรือข้อความ

%u

ให้แสดงตัวแปรชนิดจำนวนเต็มไม่มีเครื่องหมาย

  อักขระควบคุมการแสดงผล   เพื่อจัดรูปแบบการแสดงผลให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้น  เช่น ขึ้นบรรทัดใหม่  หลังแสดงข้อความ  ซึ่งเรียกว่า รหัสแบ็คสแล็ซ(\)  โดยใช้อักขระควบคุมการแสดงผลร่วมกับคำสั่ง printf

อักขระควบคุมการแสดงผล ความหมาย

\n

ขึ้นบรรทัดใหม่

\t

เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร)

\r

กำหนดให้เคอร์เซอร์ไปอยู่ต้นบรรทัด

\f

เว้นช่องว่างเป็นระยะ 1 หน้าจอ

\b

ลบอักขระสุดท้ายออก 1 ตัว

 

ตัวอย่าง  การนำอักขระควบคุมการแสดงผลมาใช้  การเขียนอักขระควบคุมการแสดงผลภายในเครื่องหมาย ”  ” 

printf(“Hello … \n”); แสดงข้อความ Hello …  แล้วขึ้นบรรทัดใหม่
printf(“Hello…\n My Name is\n”); แสดงข้อความ Hello …แล้วขึ้นบรรทัดใหม่พร้อมกับแสดงข้อความ My Name is  จากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่อีกครั้ง
printf(“Num1 = %d\tNum2 = %f\n”,x,z); แสดงตัวแปรจำนวนเต็ม Num1 = 45  ตามด้วยการเว้นช่องว่าง 1 แท็บ  แล้วต่อด้วยตัวแปรจำนวนทศนิยม Num2 = 20.153

pic24

     บรรทัดที่ แสดงข้อความ Hello …  แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ คำสั่ง อักขระควบคุมการแสดงผล \n

     บรรทัดที่ 8  แสดงข้อความ BURIRAM แล้วเว้นช่องว่าง 1 แท็บ คำสั่ง อักขระควบคุมการแสดงผล \t และแสดงข้อความ  THAILAND

  1. คำสั่ง scanf()

         ฟังก์ชันมาตรฐานสำหรับรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด  โดยสามารถรับข้อมูลได้ทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็ม  ทศนิยม  อักขระ หรือข้อความ  โดย มี    รูปแบบคำสั่ง  scanf()

  

format รหัสควบคุมรูปแบบ  เพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลที่จะรับเข้ามาจากคีย์บอร์ด โดยรหัสควบคุมรูปแบบ  ใช้ชุดเดียวกับคำสั่ง printf()
variable ตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าข้อมูลที่รับเข้ามาจากคีย์บอร์ด  โดยชนิดของตัวแปรจะต้องตรงกับรหัสควบคุมรูปแบบที่กำหนดไว้  หน้าชื่อของตัวแปรจะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย  &  ยกเว้นตัวแปรสตริง  สำหรับเก็บข้อความ ไม่ต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย &

           

  ตัวอย่าง  การใช้งานคำสั่ง  scanf()  เพื่อรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

int x; สร้างตัวแปรชนิด int สำหรับเก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม
printf(“Enter Number x : “); แสดงข้อความให้กรอกค่าตัวแปร x เป็นจำนวนเต็ม
scanf(“%d”,&x); รับค่าความเร็วลมเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร x

 

 

 pic26

 

บรรทัดที่ 10 คำสั่งรับข้อมูล scanf() ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมาย & นำหน้าตัวแปร name เพราะเป็นตัวแปรชนิดสตริง ในรูปแบบ %s

บรรทัดที่  12 คำสั่งรับข้อมูล scanf()ต้องใส่เครื่องหมาย & นำหน้าตัวแปร x เพราะป็นตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม ในรูปแบบ  %d