โครงสร้างการสอน

kapook_42844

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                     ภาคเรียนที่2

รหัสวิชา  ง 22102                                                                                เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

 

     ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

            โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

        ง 3.1     ม.2/1   ม.2./2  ม.2/3   ม.2/4

        รวม  4  ตัวชี้วัด

 

ครงสร้างรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

1 ซอฟต์แวร์และ
การเลือกใช้
3.1  ม.2/4
        
ซอฟต์แวร์ต่างๆ มีจุดประสงค์ในการ
ใช้งานที่แตกต่างกัน จึงต้องเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของงาน
10
2 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
3.1  ม.2/1
        
คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่ายได้ จะต้องมีอุปกรณ์สื่อสาร ชนิดของเครือข่าย และเทคโนโลยี
การรับส่งข้อมูลที่เหมาะสม
8
3 อินเทอร์เน็ตและ
การใช้งาน
3.1  ม.2/3 การค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามข้อบังคับ
ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด
10
4 หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.1  ม.2/2 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยและใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรม
8