การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

kapook_42282

รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

kapook_42841

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำการศึกษาบทเรียนที่นี่ก่อนเรียนครับ

but

kapook_42731

แบบทดสอบก่อนเรียน
ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนครับ

kapook_42000

 เนื้อหาบทเรียน ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียรู้
ให้นักเรียนคลิกเมาส์    เพื่อศึกษาบทเรียนแต่ละบทเรียนครับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

kapook_42000

แบบทดสอบหลังเรียน
ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครับ