โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

kapook_42282

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  
เรื่อง  โครงสร้างโปรแกรมภาษาซี

สาระสำคัญ

  1. โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
  2. สามารถเรียกใช้โปรแกรม Dev C++
  3. คำสั่งแสดงผลข้อมูลและ รับข้อมูล

kapook_42000

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนครับ

kapook_42000

เนื้อหาบทเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกเมาส์เมนูเนื้อหาบทเรียน   เพื่อศึกษาบทเรียน

5     6     7

         kapook_42471

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครับ

banner_tess copy

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน