ตัวแปรและตัวดำเนินการ

kapook_42090

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
เรื่อง  ตัวแปรและตัวดำเนินการ

สาระสำคัญ

  1. ตัวแปร
  2. ประเภทข้อมูล
  3. ตัวดำเนินการ

kapook_42000

แบบทดสอบก่อนเรียน

kapook_42000

เนื้อหาบทเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกเมาส์เมนูเนื้อหาบทเรียน   เพื่อศึกษาบทเรียน

          8     9    10

       kapook_42471

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครับ

banner_tess copy

kapook_42000

แบบทดสอบก่อนเรียน

kapook_42000

  แบบทดสอบหลังเรียน