ตัวแปร

kapook_42090

ตัวแปร (Veriables)

ตัวแปร เป็นชื่อของหน่วยความจำที่ตำแหน่งใดๆ  เมื่อนำข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำตำแหน่งนั้น  รูปแบบของคำสั่ง 

                           ชนิดตัวแปร  ตัวแปร1,ตัวแปร,…ตัวแปร ;

 

          โดย   ชื่อชนิดตัวแปรสามารถกำหนดค่าเบื้องต้น    ดังนี้

                    int    จะประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม

                   float  จะประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลเลขทศนิยม

                   char  จะประกาศตัวแปรเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลตัวอักษรหรือข้อความ

           ตัวอย่าง เช่น

                   int  age;         // ประกาศตัวแปรชื่อ age ใช้เก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม

                   int  x,y;          // ประกาศตัวแปรชื่อ x และy  ใช้เก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม

                   int  x=10;       /* ประกาศตัวแปรใช้เก็บข้อมูลเลขจำนวนเต็ม ชื่อ x

                                               และเก็บค่า 10  ไว้ในตัวแปรชื่อ x  */

                  float  total;       // ประกาศตัวแปรชื่อ float  ใช้เก็บข้อมูลเลขทศนิยม

                 char  gender;    // ประกาศตัวแปรชื่อ gerder  ใช้เก็บข้อมูลตัวอักษร

  

การตั้งชื่อตัวแปร
              การตั้งชื่อ (Identifier) ให้กับตัวแปร ฟังก์ชันหรืออื่น ๆ มีกฎเกณฑ์ในการตั้งชื่อ  ดังนี้ 
      1.  ตัวแรกของชื่อจะต้องขึ้นต้องด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z หรือเครื่องหมาย _ (Underscore) เท่านั้น    
      2.  ตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่ 2 สามารถเป็นตัวเลข หรือเครื่องหมายก็ได้
      3.  จะต้องไม่มีการเว้นวรรคภายในชื่อ แต่สามารถใช้เครื่อง_(Underscore) คั่นได้ 
      4.  ห้ามใช้เครื่องหมายพิเศษต่างๆ  ในการตั้งชื่อ  เช่น  @ # ! $ ^ & * – + / \
      5.  ชื่อที่ตั้งด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จะถือว่าเป็นคนละตัวกัน 
      6.  ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนของภาษา C

   เกณฑ์พิจารณาว่าถูกหรือผิดเพิ่มเติมจากตัวอย่างชื่อตัวแปร

pic31

pic32

pic33

การประกาศตัวแปรค่าคงที่ ด้วย #define

การใช้ #define  เป็นคำสั่งสำหรับนิยมค่ามาประกาศค่าคงที่ได้   การประกาศค่าคงที่ด้วยวิธีนี้จะไม่ต้องระบบประเภทของข้อมูล  และไม่ต้องไม่มีเครื่องหมาย ;  ต่อท้าย  รูปแบบของการประกาศ  ดังนี้

               #define  ค่าคงที่  ค่าที่ต้องการเก็บ

 

ตัวอย่าง เช่น

#define  PI  3.14

#define  FACTER   5/9

pic34