ประเภทข้อมูล

kapook_42844

ประเภทข้อมูล

ประเภทข้อมูล
         ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน  ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่างกัน  และเนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานด้วย  สำหรับประเภทของข้อมูล มีดังนี้

         1. ข้อมูลชนิดตัวอักษร (Character)  คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจำนวนเต็มได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และกลุ่มตัวอักขระพิเศษใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์
         2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)  คือข้อมูลที่เป็นเลขจำนวนเต็ม  ได้แก่ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ ใช้พื้นที่ในการเก็บ 2 ไบต์
         3. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่  4 ไบต์
         4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float)  คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์
         5. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์

pic35

ข้อมูลขนิดจำนวนเต็ม

          การประกาศข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม สามารถทำได้            ดังนี้

                                           ตัวแปร = ค่าข้อมูล

         เช่น  age=20;

pic36

บรรทัดที่ 7  ตัวแปร  age  ถูกประกาศให้เป็นชนิดจำนวนเต็ม int และถูกกำหนดให้มีค่าเท่ากับ 20 ในบรรทัด 8

บรรทัดที่ 9 ค่าตัวแปร age  ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สองของคำสั่ง printf()จะถูกกำหนดอยู่ในรูปแบบจำเนวนเต็มเลขฐานสิบ คือ %d ก่อนการแสดงผล

 ๅ1 ข้อมูลชนิดจำนวนจริง

          ข้อมูลชนิดจำนวนจริงในภาษาซีประกอบด้วย  double และ  long souble เป็นชนิด float จะมีจำนวนทศนิยม

          ชุดอักขระจัดรูปแบบที่ใช้สำหรับข้อมูลชนิดจำนวนจริงในคำสั่ง printf()  ประกอบด้วย %f ใช้เพื่อจัดรูปแบบช้อมูลชนิด  float

pic37