1.1 ระบบปฏิบัติการ

1.  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

       ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ใช้ควบคุมและประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่สำคัญช่วยในการทำงาน

2      ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

        2.1    ตัวชี้วัด

                 ง 3.1     ม.2/4       ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

        2.2    จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.   บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ และระบบปฏิบัติการได้
  2. อธิบายหน้าที่ของระบบปฏิบัติการได้

3      สาระการเรียนรู้

       3.1    สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            –   ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์