เฉลยกิจกรรม วิชา สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 9

เฉลยหน่วยการเรียนรู้ที่ 10